بازخورد مثبت

اعطای نشان برای تقویت رفتارهای مثبت دانش آموزان