دسته: ویژگی

ثبت و مستندسازی فعالیت‌های دانش‌آموزان
گزارش‌گیری و رصد پیشرفت دانش‌آموزان
جعبه‌ابزار مدیریت کلاس درس
ارتباط با والدین